TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng15610085766241866
0 156.10085.766241.866