TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm312772006851345
2Phòng Nội vụ - UBNDTX Ngã Năm717520039178
3Phòng Tư pháp- UBNDTX Ngã Năm384718035650
4Phòng Tài chính - Kế hoạch- UBNDTX Ngã Năm8436181410250
5Phòng Tài nguyên và Môi trường- UBNDTX Ngã Năm45228035325
6Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội- UBNDTX Ngã Năm736321009463
7Phòng Văn hóa - Thông tin- UBNDTX Ngã Năm39818204801
8Phòng Giáo dục và Đào tạo- UBNDTX Ngã Năm479934878286
9Phòng Kinh tế- UBNDTX Ngã Năm659214348026
10Phòng Quản lý đô thị- UBNDTX Ngã Năm39548484802
11Phòng Y tế- UBNDTX Ngã Năm808
12Phòng Dân tộc- UBNDTX Ngã Năm20991832282
13Thanh tra- UBNDTX Ngã Năm25147223236
14Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị - UBNDTX Ngã Năm4820482
15Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên - UBNDTX Ngã Năm15911751766
16Trung tâm Văn hóa - Thể thao - UBNDTX Ngã Năm15822671849
17Đài Truyền thanh - UBNDTX Ngã Năm25801622742
18Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng - UBNDTX Ngã Năm18232712094
19UBND Phường 1 - UBNDTX Ngã Năm604310077050
20UBND Phường 2 - UBNDTX Ngã Năm58296856514
21UBND Phường 3 - UBNDTX Ngã Năm523712646501
22UBND xã Long Bình - UBNDTX Ngã Năm513421047238
23UBND xã Mỹ Bình - UBNDTX Ngã Năm50317315762
24UBND xã Tân Long - UBNDTX Ngã Năm514811436291
25UBND xã Vĩnh Quới - UBNDTX Ngã Năm598011007080
26UBND xã Mỹ Quới - UBNDTX Ngã Năm608313487431
0 139.11046.342185.452