TỈNH SÓC TRĂNG - THỐNG KÊ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
       
STT
Tên đơn vị
Văn bản đến
Văn bản đi
Tổng cộng
1BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH SÓC TRĂNG10947357514522
0 10.9473.57514.522